Ventajas fiscales

La donació té dret a la deducció en IRPF i IS

Hi deduccions per donatius a ONG, tant en l’Impost de la Renda de les Persones físiques (IRPF) com en l’Impost de Societats (IS). Per a això, el donant (Particular o institució) ha de tenir el certificat fiscal de l’ONG.

Beneficis Fiscals< 150 €> 150 €Plurianual
IRPF80%35%40%
IS35%35%40%

Deduccions en l’IRPF:

Les donacions de persones físiques aportades a la Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné, subjecta a la llei 49/2002, tenen una deducció del 80% per als primers 150 euros donats. A partir d’aquest import, les donacions són deduïbles al 30% o al 40% si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant al menys tres anys a la mateixa entitat per un import igual o superior.
La deducció té un límit de el 10% de la base liquidable de l’impost.
Per a les donacions realitzades des del 1 de gener de 2020 El Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig publicat al BOE de 6 de maig de 2020 inclou una modificació de l’article 19 de la Llei 49/2002 que incrementa en cinc punts percentuals les deduccions per donacions a ONG.
Aquest increment afecta les donacions realitzades per contribuents d’IRPF i per contribuents de l’Impost sobre la renda de no residents que operin en territori espanyol sense establiment permanent. Els nous percentatges de deducció s’apliquen des de l’1 de gener de 2020 a les donacions a entitats acollides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius al mecenatge.
Els nous percentatges de deducció són els següents:
Deducció del 80% per als primers 150 euros donats.
A partir d’aquest import, és a dir per l’import donat per sobre dels primers 150 euros:
Deducció del 35%.
Deducció del 40% si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant al menys tres anys a la mateixa entitat per un import igual o superior.

Deduccions en l’Impost de Societats:

Les donacions a ONG no són despesa deduïble en l’Impost sobre Societats. No obstant això, les aportacions d’empreses realitzades a la Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné donen lloc a deduccions fiscals en quota, ja que la Fundació està subjecta a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i els incentius fiscals al mecenatge.

El percentatge de deducció en quota en l’impost sobre societats és del 35% (amb el límit del 10% de la base imposable). Aquesta deducció s’incrementa al 40% per les donacions realitzades a una mateixa entitat pel mateix o superior import durant al menys tres anys.

Les quantitats no deduïdes es poden aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.