Avantatges fiscals

La donació té dret a la deducció en IRPF i IS

Hi deduccions per donatius a ONG, tant en l’Impost de la Renda de les Persones físiques (IRPF) com en l’Impost de Societats (IS). Per a això, el donant (Particular o institució) ha de tenir el certificat fiscal de l’ONG.

Beneficis Fiscals< 250 €> 250 €Plurianual
IRPF80%40%45%
IS40%40%50%

Deducciones en l’IRPF :

Si ets persona física, en l’IRPF corresponent a enguany podràs deduir-te el 80% de l’import de les teves quotes i/o donatius íntegres per aportacions de fins a 250€ a l’any.  A partir d’aquesta quantitat la deducció serà del 40% o del 45% si portes col·laborant amb nosaltres almenys 3 anys seguits, amb un límit del 10% de la base liquidable.

Si ets persona física o jurídica no resident a Espanya i obtens rendes al nostre país, tens també un benefici fiscal per l’import dels teus donatius. Pots consultar-ho en https://sede.agenciatributaria.gob.es/

Si resideixes en una comunitat autònoma subjecta a un règim foral particular o que ha establert deduccions addicionals per donacions a ONG, les deduccions aplicables poden ser diferents.

Recorda que perquè puguem informar l’Agència Tributària de l’import de les teves quotes i donatius és imprescindible que ens hagis facilitat el teu DNI o NIF i domicili.

Deducciones en el Impuestos de Sociedades:

Les donacions a ONG no són despesa deduïble en l’Impost sobre Societats. No obstant això, les aportacions d’empreses realitzades a la Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné donen lloc a deduccions fiscals en quota, ja que la Fundació està subjecta a la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i els incentius fiscals al mecenatge.

Si ets persona jurídica, en l’impost de societats podràs deduir-te el 40% de les teves quotes i/o donatius íntegres. Si portes col·laborant amb nosaltres almenys 3 anys seguits la deducció serà del 50%, amb un límit del 10% de la base imposable.

Si ets persona física o jurídica no resident a Espanya i obtens rendes al nostre país, tens també un benefici fiscal per l’import dels teus donatius. Pots consultar-ho en https://sede.agenciatributaria.gob.es/

Les quantitats no deduïdes es poden aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.