Finançament

Finançament de l’Acció Social

0%
Recursos Propis
0%
Donacions
0%
Prestació de serveis

L’any 2020 l’acció social es finança a través de les donacions rebudes, dels ingressos procedents de les entitats col·laboradores del programa La Casa de l’Aire i els recursos propis de la Fundació.

Programa La Casa de l’Aire

49%
49%
La Casa de l’Aire Escoles
36%
36%
La Casa de l’Aire Lleure Educatiu
15%
15%
La Casa de l’Aire Colònies

Informes d’Auditoria

Els  comptes anuals de la Fundació han estat auditats per la firma Mazars. Els informes complets d’auditoria están disponibles a continuació.