Política de protecció dades personals

POLÍTICA PROTECCIÓ DADES PERSONALS

Amb la incorporació de les noves tecnologies en els mitjans amb els quals compta la Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné per a donar a conèixer els serveis que pdona, i davant la possibilitat que els participants puguin aparèixer en imatges publicades per la Fundació en algun dels seus canals habituals: pàgina web, Twitter, Instagram, Apps i atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, resulta estrictament necessari la seva autorització expressa perquè les imatges del seu fill/a puguin aparèixer de manera parcial o total en els registres que indiquem a continuació:


● La pàgina Web, Twitter i Instagram de La Casa de l’Aire.
● Filmacions destinades a difusió els valors, fins i objecte de La Casa de l’Aire.
● Perfils en xarxes socials de La Casa de l’Aire.
● Fotografies per a revistes o publicacions editades per la Casa de l’Aire.
● Campanyes amb finalitats publicitaris i/o promocionals de La Casa de l’Aire


La Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné es compromet a donar un bon ús de les fotografies dels menors d’edat complint en tot moment amb el que s’estableix en la citada legislació, en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, en desenvolupament de l’article 18.1 de la Constitució espanyola, pel qual se’ls atorga als menors, entre altres, el Dret a la Pròpia Imatge així com en el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. És per això que els sol·licitem que ens retornin signada aquesta autorització.


Així mateix, els informem que les dades personals aquí sol·licitades, així com els que es derivin, formen part d’un fitxer titularitat de la Fundació La Casa de l’Aire Roger Torné degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades amb l’única fi de gestionar les activitats pròpies de la Fundació. Aquestes dades en cap cas seran cedits a altres entitats.

Actualitzat: Octubre 2023